پت شاپل مرجع آموزش حیوانات خانگی و پت شاپ آنلاین

برچسب -سنگ بینی پرندگان

سنگ بینی کاسکو و عروس هلندی

سنگ بینی کاسکو و عروس هلندی

سنگ بینی کاسکو ، سنگ بینی عروس هلندی و طوطی سانان از مهمترين علل تشكيل سنگ بيني خشكي هواكمبود ويتامين و مواد مغذيسو تغذيهبيماري هاي فوقاني دستگاه تنفسعفونت هاي فوقاني دستگاه تنفس مانند التهابعفوني سينوس ها و يا كانال هاي بيني مراحل تشكيل سنگ بينيسنگ...

X