پت شاپل مرجع آموزش حیوانات خانگی و پت شاپ آنلاین

برچسب -علت ریختن پر پرندگان

علل پوسيدگي پرها در پرندگان

مهمترين علل پوسيدگي پرها در پرندگان خانگي

پوسيدگي پرها در پرندگان خانگي عارضه بسيار مهم و شايع در پرندگان خانگي است، كه با كنترل موارد زير مي توان از وقوع ان پيشگيري نمود. علل پوسيدگي پرها در پرندگانكمبود مواد ويتامينه و مينرالهبرخي از امراض داخلي كه بايد توسطدامپزشك متخصص پرندگان معاينه...

X